ซื่อสัตย์

โปร่งใส

ใส่ใจบริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  จำกัด

Buriram Province Public health Saving and Credit Cooperative Limited.

สวัสดิการรับขวัญแรกเกิด

สมาชิกที่เป็นสมาชิกมาแล้ว 1 ปีขึ้นไปสามารถขอรับสวัสดิการรับขวัญแรกเกิดจำนวน 1,000 บาท
ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่คลอดบุตร โดยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
เขียนคำขอ พร้อมแนบบัตรประชาชน  สูติบัตร ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ สหกรณ์  6 มิถุนายน 2567

ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้
– ปรับเปลี่ยนงวดการชำระหนี้
– เพิ่มวงเงินกู้
– เงินกู้พิเศษ
– เงินกู้ออนไลน์

ขยายวงเงินกู้รวมทุกประเภท

ขยายเพดานยอดรวมวงเงินกู้ทุกประเภท (ไม่นับรวมเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน) เดิมไม่เกิน 5,000,000 บาท เป็น 5,500,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ

เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อได้มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 5/2567 จึงมีมติให้เปิดการกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  (ชำระครั้งเดียวพร้อมดอกเบี้ย ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567

เปิดรับคำขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567 แล้วนะครับ มี 2 รอบด้วยกัน แบ่งการให้ทุนออกเป็น 4 ระดับชั้น (ชั้นอนุบาลได้รับครั้งเดียวนะครับ)

โครงการเงินกู้สามัญ (เงินกู้เปี่ยมสุข)

  • วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท
  • ชำระหนี้ได้นานถึง 240 งวด
  • อัตราดอกเบี้ย ตำกว่าเงินกู้สามัญ 1 บาท
  • สมาชิกค้ำประกันเพียง 1 คน
  • เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 20% (สมาชิกตั้งแต่เลขที่ 8163 เป็นต้นไป 30% )
  • เปิดรับคำขอ 20 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

Mobile Application ของสหกรณ์ BRH Saving ที่สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของตนเอง รวมถึงการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากสหกรณ์ ใช้ได้ทั้งมือถือระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

รายงานกิจการ 2566

สมาชิกสามารถดูรายงานกิจการสหกรณ์ประจำปี 2566 ได้ที่นี่ครับ
ยกเลิกการปริ้นใบเสร็จประจำเดือน

ยกเลิกการปริ้นใบเสร็จประจำเดือน (ยกเว้นสมาชิกบำนาญ)

สหกรณ์ยกเลิกการออกใบเสร็จประจำเดือน (สีน้ำเงิน) ให้แก่สมาชิก โดยเปลี่ยนเป็นออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนทาง
Mobile Application “BRH Saving” และ Web Application   https://brh.icoopsiam.com/login
ยกเว้น สมาชิกบำนาญ ยังคงออกให้และจัดส่งเช่นเดิมนะครับ
หากสมาชิกจำรหัสผ่านไม่ได้ หรือติดขัดปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง Mobile Application
สอบถามได้ที่ ไลน์สหกรณ์ @bpphsc หรือ 044613480
ประกันชีวิตกลุ่มประจำปี

แต่งตั้ง ผู้จัดการสหกรณ์

เพื่่อให้การบริหารงานสหกรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ และระเบียบสหกรณ์ คณะกรรมการจึงมีมติแต่งตั้ง นางสมควร  ขันชัยภูมิ เป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด โดยมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป