การออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย 3.25%

 • การคิดดอกเบี้ย  คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันโดยจะปรับเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
 • การเปิดบัญชี  เปิดขั้นต่ำ 500 บาท รวมทุกประเภทไม่เกิน 70 ล้านบาท

ช่องทางการรับฝากเงิน

ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝาก รับฝากทุกวันทำการ

 1. รับฝากเงินสด ไม่เกิน 15.00 น. ไม่เกิน 30,000 บาท
 2. รับฝากโดยการโอนเงิน สามารถโอนเข้าบัญชีกรุงไทย ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  เลขบัญชี  308-1-09466-6
  แล้วแจ้งความประสงค์และหลักฐานการโอนทาง Line Official Account ไม่เกิน 16.30 น.
 3. รับฝากโดยการหักเงินเดือนจากต้นสังกัด เข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก

การถอนเงินฝาก

 • หากสมาชิกยื่นบันทึกขอถอนเงินฝากก่อน 12.00 น. สหกรณ์จะดำเนินการถอนเงินฝากให้โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยภายในวันเดียวกัน
 • ถอนเงินฝากได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 1 ครั้งต่อเดือน ครั้งถัดไปมีค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของยอดที่ถอนเงินฝาก

การซื้อหุ้น

หุ้นของสหกรณ์มีมูลค่า หุ้นละ 10 บาท สมาชิกสามาถซื้อหุ้นโดยวิธีการดังนี้

สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มนอกจากการหักเงินเดือนเพื่อซื้อหุ้นได้  เดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 100,000 บาท

 1. ซื้อหุ้นด้วยเงินสด
 2. ซื้อหุ้นโดยการโอนเงิน สามารถโอนเข้าบัญชีกรุงไทย ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  เลขบัญชี  308-1-09466-6
  แล้วแจ้งความประสงค์และหลักฐานการโอนทาง Line Official Account
 3. ซื้อหุ้นโดยการหักเงินเดือนจากต้นสังกัด ขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 70% ของเงินเดือน

สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มนอกจากการหักเงินเดือนเพื่อซื้อหุ้นได้  เดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 100,000 บาท
สมาชิก 1 ราย สามารถถือหุ้นสหกรณ์ได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท