ซื่อสัตย์

โปร่งใส

ใส่ใจบริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Public Health Saving & Credit Cooperative Limited
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การส่งค่าหุ้นและการซื้อหุ้นของสมาชิก

Mobile Application ของสหกรณ์ BRH Saving ที่สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของตนเอง รวมถึงการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากสหกรณ์ ใช้ได้ทั้งมือถือระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

รายงานกิจการ 2566

สมาชิกสามารถดูรายงานกิจการสหกรณ์ประจำปี 2566 ได้ที่นี่ครับ

ปรับลดดอกเบี้ย

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 47 ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบให้ปรับลดดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภท 0.10 บาท ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
ยกเลิกการปริ้นใบเสร็จประจำเดือน

ยกเลิกการปริ้นใบเสร็จประจำเดือน (ยกเว้นสมาชิกบำนาญ)

สหกรณ์ยกเลิกการออกใบเสร็จประจำเดือน (สีน้ำเงิน) ให้แก่สมาชิก โดยเปลี่ยนเป็นออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนทาง
Mobile Application “BRH Saving” และ Web Application   https://brh.icoopsiam.com/login
ยกเว้น สมาชิกบำนาญ ยังคงออกให้และจัดส่งเช่นเดิมนะครับ
หากสมาชิกจำรหัสผ่านไม่ได้ หรือติดขัดปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง Mobile Application
สอบถามได้ที่ ไลน์สหกรณ์ @bpphsc หรือ 044613480
กิจกรรมด้าน CSR

Corporate Social Responsibility

13 สิงหาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายสนั่น คะรัมย์ ประธานกรรมการ พร้อมหน่วยงานราชการและประชาชนในท้องที่ร่วมกิจกรรมปลูกป่า มอบสิ่งของแก่น้อง ๆ นักเรียน และกิจกรรมทำบุญ ณ อ.โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอบขอบคุณสมาชิกและทุก ๆ ท่านด้วยครับ ไว้พบกันในกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ในโอกาสหน้านะครับ
ประกันชีวิตกลุ่มประจำปี

เชิญชวนยื่นข้อเสนอประกันชีวิตกลุ่ม

สหกรณ์ จะทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิก จึงขอเชิญชวนผู้มีอาชีพดังกล่าว ยื่นข้อเสนอแก่สหกรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 8.30 น.- 16.30 น. และให้มาชี้แจงรายละเอียดในวันที่  23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ประกันชีวิตกลุ่มประจำปี

แต่งตั้ง ผู้จัดการสหกรณ์

เพื่่อให้การบริหารงานสหกรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ และระเบียบสหกรณ์ คณะกรรมการจึงมีมติแต่งตั้ง นางสมควร  ขันชัยภูมิ เป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด โดยมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป