การจัดสวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดิการวันเกิด

มอบเงินสวัสดิการวันเกิดแก่สมาชิกสามัญจำนวน 100 บาทต่อคนต่อปี โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก หากสมาชิกรายใดไม่มีบัญชีออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ได้รับตามช่วงชั้นการศึกษา โดยไม่นำผลการศึกษามาประกอบการพิจารณา

 1. ระดับชั้นอนุบาล  (รับได้ครั้งเดียว)                             ทุนละ 1,000 บาท
 2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 / ปีที่ 5  หรือเทียบเท่า           ทุนละ 1,500 บาท
 3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ปีที่ 5   หรือเทียบเท่า           ทุนละ 2,000 บาท
 4. ระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 / ปีที่ 4     หรือเทียบเท่า           ทุนละ 2,500 บาท

สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เป็นโสด

สมาชิกที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปที่เป็นโสดไม่เคยสมรสหรืออยู่กินฉันสามีภรรยา และเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว 10 ปีขึ้นไป ได้รับสวัสดิการ 5,000 บาท (หากขอรับสวัสดิการนี้แล้ว จะไม่สามารถขอรับสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่สมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรได้)

สมาชิกที่สมรสถูกต้องตามกฏหมาย แต่ไม่มีบุตร

สมาชิกที่สมรสตามกฏหมายแล้ว แต่ไม่มีบุตร เมื่อฝ่ายหญิง ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือ ภรรยาของสมาชิก มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  และเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้รับสวัสดิการ 5,000 บาท (หากขอรับสวัสดิการนี้แล้วจะไม่สามารถขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกได้)

สมาชิกที่ลาออกจากราชการ

 • อายุการเป็นสมาชิก 5 – 10 ปี                    6,000  บาท
 • อายุการเป็นสมาชิก เกิน 10 – 15 ปี          10,000  บาท
 • อายุการเป็นสมาชิก เกิน 15 ปี                  10,000  บาท
  (ได้เพิ่มหากเกิน 15 ปี ปีละ 800 บาท แต่รวมแล้ว  ไม่เกิน 30,000 บาท)

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ

 • อายุการเป็นสมาชิก 5 – 10 ปี                    6,000  บาท
 • อายุการเป็นสมาชิก เกิน 10 – 15 ปี          10,000  บาท
 • อายุการเป็นสมาชิก เกิน 15 ปี                  10,000  บาท
  (ได้เพิ่มหากเกิน 15 ปี ปีละ 800 บาท แต่รวมแล้ว  ไม่เกิน 30,000 บาท)

สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์

สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิก หากเป็นสมาชิกมาแล้ว 15 ปีขึ้นไป ได้รับสวัสดิการ 5,000 บาท
เกิน 15 ปี ได้รับเพิ่มอีกปีละ 400 บาท แต่รวมแล้ว  ไม่เกิน 15,000 บาท

สมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติร้ายแรง

สมาชิกที่บ้านหรือทรัพย์สินประสบภัยธรรมชาติร้ายแรง เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตะภัย ได้รับเงินเพื่อเยียวยาความเสียหายที่ได้รับ มากที่สุด 30,000 บาท ขอรับได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

สมาชิกที่มีอายุครบ 65 ปี   70 ปี   75 ปี   80ปี  และ 85 ปี   รับสวัสดิการ 3,000 บาท
สมาชิกที่อายุ 86 ปีขึ้นไป รับสวัสดิการปีละ 1,000 บาท

สมาชิกที่ทุพพลภาพติดเตียง

 • อายุการเป็นสมาชิก  6 เดือน – 5 ปี                  1,000 บาท
 • อายุการเป็นสมาชิกเกิน 5 ปี – 10 ปี                 1,500 บาท
 • อายุการเป็นสมาชิกเกิน  10 ปี – 15 ปี              2,000 บาท
 • อายุการเป็นสมาชิกเกิน  15 ปี                         2,500 บาท

เงินช่วยเหลือรวมหรีดงานศพของสมาชิกและครอบครัว

เงินช่วยเหลือ กรณีสมาชิก 2,500 บาท
เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวของสมาชิก (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิก )  2,000 บาท

เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกและคู่สมรส

 • อายุการเป็นสมาชิก  6 เดือน – 5 ปี                  5,000 บาท
 • อายุการเป็นสมาชิกเกิน 5 ปี – 10 ปี                 10,000 บาท
 • อายุการเป็นสมาชิกเกิน  10 ปี – 15 ปี              15,000 บาท
 • อายุการเป็นสมาชิกเกิน  15 ปี  – 20 ปี             20,000 บาท
 • อายุการเป็นสมาชิกเกิน  20 ปี  – 25 ปี             25,000 บาท
 • อายุการเป็นสมาชิกเกิน  25 ปี                          25,000 บาท
  (รับเพิ่มอีกปีละ 1,000 บาท)

กองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต

เงินกองทุนช่วยเหลือกรณีสมาชิกสหกรณ์เสียชีวิต จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์

 • อายุการเป็นสมาชิก  6 เดือน – 3 ปี                  80,000 บาท
 • อายุการเป็นสมาชิกเกิน 3 ปี – 6 ปี                   95,000 บาท
 • อายุการเป็นสมาชิกเกิน  6 ปี – 9 ปี                  110,000 บาท
 • อายุการเป็นสมาชิกเกิน  9 ปี  – 12 ปี               125,000 บาท
 • อายุการเป็นสมาชิกเกิน  12 ปี  – 15 ปี             140,000 บาท
 • อายุการเป็นสมาชิกเกิน  15 ปี                          150,000 บาท

กองทุนสวัสดิการเพื่อประกันชีวิตกลุ่ม

เงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต

 • เสียชีวิตโดยปกติทุกกรณี                1,000,000 บาท
 • เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ                      2,000,000 บาท
 • เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุสาธารณะ      3,000,000 บาท

ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพฯ

หากสมาชิกเสียชีวิต หรือถูกให้ออกจากราชการหรืองานโดยมีความผิดไม่ได้รับเงินใด ๆ สหกรณ์ช่วยเหลือเท่ากับหนี้ที่มีอยู่ แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ช่วยเหลือในกรณีที่สมาชิกกองทุนเสียชีวิตหรือถูกให้ออกจากราชการหรืองานโดยมีความผิดไม่ได้รับเงินใด ๆ
จ่ายช่วยเหลือเท่ากับหนี้ที่มีอยู่ไม่เกิน 900,000 บาท

กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

ช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน                               3,450,000 บาท
ช่วยเหลือกรณีถูกให้ออกจากราชการหรืองานโดยมีความผิด จ่ายไม่เกิน     2,500,000 บาท

กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ตามรอยพ่อ

ช่วยเหลือในกรณีที่สมาชิกกองทุนเสียชีวิตหรือถูกให้ออกจากราชการหรืองานโดยมีความผิดไม่ได้รับเงินใด ๆ
จ่ายช่วยเหลือเท่ากับหนี้ที่มีอยู่ไม่เกิน 300,000 บาท

กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้เพื่อการศึกษาฯ

ช่วยเหลือในกรณีที่สมาชิกกองทุนเสียชีวิตหรือถูกให้ออกจากราชการหรืองานโดยมีความผิดไม่ได้รับเงินใด ๆ
จ่ายช่วยเหลือเท่ากับหนี้ที่มีอยู่ไม่เกิน 100,000 บาท

กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกที่มีอายุสมาชิกน้อยกว่า 10 ปี

จ่ายในกรณีที่สมาชิกกองทุนลาออกจากราชการ แล้วถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และถูกฟ้องดำเนินคดีความ ศาลพิพากษาจนถึงที่สุดแล้ว
โดยจ่ายช่วยเหลือเท่ากับหนี้เงินกู้สามัญที่คงเหลืออยู่ หลักจากหักค่าหุ้นทั้งหมด สวัสดิการ เงินหลักประกันกองทุน และประโยชน์อื่นใดที่พึงได้รับจากสหกรณ์ แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินกู้สามัญที่ได้รับการอนุมัติ