การให้สินเชื่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

เงินกู้สามัญ ดอกเบี้ย 6.35%

สินเชื่อสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ซื้อบ้าน ซ่อมแซมบ้าน ซื้อรถยนต์หรือใช้จ่ายส่วนตัวเป็นต้น วงเงินกู้สูงสุด 5,000,000 บาท การส่งชำระ 300 งวดเดือน ส่งชำระไม่เกิน อายุ 80 ปี แต่เมื่อรวมกับเงินกู้ประเภท ยกเว้นเงินกู้เพื่อเหตุแูกเฉินและเงินกู้พิเศษอื่น ๆ  จะต้องไม่เกิน    5,500,000 บาท

การค้ำประกัน

  • วงเงินกู้ไม่เกิน  2 ล้านบาท                                             ใช้สมาชิกสามัญค้ำประกัน   2 คน
  • วงเงินกู้เกิน  2 ล้านบาท  แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท               ใช้สมาชิกสามัญค้ำประกัน   3 คน
  • วงเงินกู้เกิน  3 ล้านบาท                                                  ใช้สมาชิกสามัญค้ำประกัน   4 คน

**** สมาชิกที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2557 ****

  • วงเงินกู้ไม่เกิน  2 ล้านบาท                                             ใช้สมาชิกสามัญค้ำประกัน   3 คน
  • วงเงินกู้เกิน  2 ล้านบาท                                                  ใช้สมาชิกสามัญค้ำประกัน   4 คน

*** ข้าราชการบำนาญ  ใช้สมาชิกสามัญค้ำประกัน   2 คน ทุกกรณี ***

เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดอกเบี้ย 6.35%

สินเชื่อสำหรับให้สมาชิกนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงินกู้ไม่เกิน 900,000 บาท

ส่งชำระไม่เกิน 150 งวดเดือน ส่งชำระไม่เกินอายุ70 ปี ใช้สมาชิกสามัญค้ำประกันจำนวน  2 คน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ดอกเบี้ย 6.35%

สินเชื่อระยะสั้นสำหรับเตุจำเป็นฉุกเฉินสำหรับสมาชิก ใช้เวลาในการอนุมัติเร็วกว่าสินเชื่อแบบอื่น
สามารถกู้ได้ถึง 5 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุด 150,000 บาท ส่งชำระ 12 งวดเดือน