ประกาศสหกรณ์ ฯ เรื่อง การเลือกตั้งสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ

1.


2.

3.

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียด ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 15/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 15/2562 โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 ก.ย. 62 เวลา 9.30 น ณ สหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562

สมาชิกยื่นขอทุน 459 ราย
รวมจำนวนทุน 537 ทุน
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,005,500 บาท

ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

สหกรณ์ ฯ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยสามารถยื่นคำขอ ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค 2562 – 30 ส.ค 2562

สหกรณ์ ฯ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยสามารถยื่นคำขอ ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค 2562 – 30 ส.ค 2562

สหกรณ์ปิดทำการ วันที่ 17 พ.ค 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ปิดทำการในวันที่ 17 พ.ค 2562 เนื่องจากกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกบางส่วนไปศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562