สหกรณ์ปิดทำการ วันที่ 17 พ.ค 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ปิดทำการในวันที่ 17 พ.ค 2562 เนื่องจากกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกบางส่วนไปศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562