การตอบรับการเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพย์สาธารณสุขไทยและศูนย์ประสานงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ฯ

กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่าน และเข้าร่วม Open chat เพื่อรับข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ในการอบรมตามรายชื่อกลุ่มของท่าน

รุ่นที่ 3 ยังเปิดรับลงทะเบียนเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมตามโครงการสื่อสารพัฒนาความรู้สมาชิกใหม่ก่อนการกู้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ