ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562

สมาชิกยื่นขอทุน 459 ราย
รวมจำนวนทุน 537 ทุน
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,005,500 บาท

สหกรณ์ ฯ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยสามารถยื่นคำขอ ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค 2562 – 30 ส.ค 2562

สหกรณ์ ฯ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยสามารถยื่นคำขอ ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค 2562 – 30 ส.ค 2562

สหกรณ์ปิดทำการ วันที่ 17 พ.ค 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ปิดทำการในวันที่ 17 พ.ค 2562 เนื่องจากกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกบางส่วนไปศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562