ข้อบังคับสหกรณ์

ข้อตกลงร่วมกัน อันเป็นสัญญาว่าสมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด สมาชิกคนใดคนหนึ่งกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยมิชอบมิได้ โดยข้อบังคับดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฏหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นไปตามระเบียบและคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์

แนวปฏิบัติหรือการดำเนินการในเรื่องใด ๆ ในลักษณะงานประจำภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว้โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับ