งบแสดงฐานะทางการเงิน

สหกรณ์จัดทำรายงานย่อทรัพย์สินและหนี้สินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อแจ้งให้สมาชิกสามารถดูแนวโน้มของกิจการของสหกรณ์ ว่ากำลังดำเนินกิจการเป็นอย่างไรบ้าง โดยมีรายละเอียดที่สำคัญต่าง ๆ ทั้ง สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์เป็นต้น

สินทรัพย์หนี้สินและทุนของสหกรณ์ (ล้านบาท)

เงินให้กู้แก่สมาชิก (ล้านบาท)

ผลการดำเนินการ (ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน ณ 31 กรกฎาคม 2566

ทุนดำเนินการ (ล้านบาท)