Month: September 2019

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียด ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 15/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 15/2562 โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 ก.ย. 62 เวลา 9.30 น ณ สหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562

สมาชิกยื่นขอทุน 459 ราย
รวมจำนวนทุน 537 ทุน
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,005,500 บาท

ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป