ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562

สมาชิกยื่นขอทุน 459 ราย
รวมจำนวนทุน 537 ทุน
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,005,500 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *