Author: admin

รายชื่อผู้แทนสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ประกาศสหกรณ์ ฯ การใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

การใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

สมาชิกกรุณาตรวจสอบรายชื่อตามหน่วยงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งต่อประธานหน่วยเลือกตั้งของตนโดยด่วน