Day: November 12, 2019

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

สมาชิกกรุณาตรวจสอบรายชื่อตามหน่วยงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งต่อประธานหน่วยเลือกตั้งของตนโดยด่วน

ประกาศสหกรณ์ เรื่องการทำประกันชีวิตกลุ่ม

ด้วยสหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกสหกรณ์ จึงประกาศให้ผู้มีอาชีพดังกล่าวยื่นข้อเสนอแก่สหกรณ์ฯ