Month: May 2019

สหกรณ์ปิดทำการ วันที่ 17 พ.ค 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ปิดทำการในวันที่ 17 พ.ค 2562 เนื่องจากกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกบางส่วนไปศึกษาดูงาน