Month: March 2019

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562